Koeien in de stal

Inspanningen in België

De Belgische zuivelsector onderneemt tal van initiatieven om de melkveehouderij verder te verduurzamen en bij te dragen aan het klimaat. Zo nam de melkveehouder gemiddeld 16,5 duurzaamheidsinitiatieven in 2019 tegenover 9,4 in 2014.

De sector verricht binnen dat kader heel wat onderzoek naar de verschillende manieren om zijn uitstoot verder te beperken: van voedersamenstelling, emissiearme stalvloeren, genetische selectie en graslandbeheer tot teelt van lokale eiwitgewassen en het nuttig gebruik van restromen uit de voedings- en biobrandstofindustrie. Enkele voorbeelden.

Methaanreducerend voeder

De voedersamenstelling van melkkoeien kan de methaanuitstoot verminderen. Wat een dier eet, bepaalt ook hoeveel enterische emissies (methaanuitstoot door verteringsprocessen) het zal uitstoten. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ontdekte via het project rond SMART-melken bijvoorbeeld dat het via voeding mogelijk is om de methaanuitstoot te verminderen tot ongeveer 25%. 

Stalvloeren voor minder ammoniakuitstoot

Er wordt geïnvesteerd in emissiearme stalvloeren om de uitstoot van ammoniak te doen dalen. Dat is een systeem waarbij de vloer in de stal wordt voorzien van spleten waarlangs de mest naar een ruimte onder de stal geduwd wordt. Zo kan de mest beter verwerkt worden en vermindert de uitstoot. In de sector wordt ook bewust gekeken naar het soort runderras: via genetische selectie gebruiken melkveehouders koeien die significant minder methaan uitstoten.

Koolstofopslag in de bodem

Beter graslandbeheer verhoogt de capaciteit om koolstof in de bodem op te slaan. Door bewuster met de beschikbare graslanden om te gaan, kan de uitstoot verminderen. Wist je dat grasland evenveel koolstof opslaat in de grond als bos? Meer nog: de graslanden kunnen ook als basis dienen voor het voeder van de dieren.

Lokale eiwitgewassen en reststromen

Als alternatief voor geïmporteerde soja (dat onderdeel uitmaakt van het voeder, maatschappelijk verantwoorde soja) zet de zuivelsector in op teelt van lokale eiwitgewassen, en maakt men gebruik van reststromen van de voedingsindustrie (zoals bierdraf). Zo wordt ook voedselverlies tegengegaan.

Verantwoord gebruik van energie 

Heel wat melkveehouders wekken zelf energie op via zonnepanelen, windmolens en pocketvergisters, of nemen energiebesparende maatregelen. Je leest er hier meer over

Belang van biodiversiteit

Melkveehouders beschikken over heel wat grasland en spelen dus een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit. Zo zetten verschillende melkveehouders in op akkervogel-, weidevogel- of hamsterbescherming, perceelsrandenbeheer en beheer van kleine landschapselementen. Ook het planten van struiken en grassen voor insecten en vogels, insectenhuisjes en bijenkasten dragen bij tot de biodiversiteit. 

En dat is niet alles...

De melkveehouderij zet in op het sluiten van de kringloop van allerlei grondstoffen, en focust op hergebruik en hernieuwbare energie.

Klik hier voor meer duurzame inspanningen
Bart en Marijke van het Koeweidehof in Merchtem

“Perfect staaltje van circulaire economie”

Op het Koeweidehof in Merchtem zetten Bart en Marijke sterk in op duurzaamheid. Zo wordt er, via een pocketvergister, elektriciteit geproduceerd van de mest van de melkkoeien. 

Lees meer
Tommy D'Hose

Bodems onder blijvend grasland kunnen evenveel koolstof opslaan als bosbodems

Melkveehouders kunnen hun steentje bijdragen aan de klimaatoplossing. Blijvend grasland kan namelijk koolstof opslaan in de bodem en koeien kunnen dit onverteerbaar gras voor de mens omzetten in hoogwaardige eiwitten, namelijk melk. 

Lees meer
Koeien in de stal

Koe stoot minder methaan uit… als ze bierdraf krijgt

België is een land van bier… en bierdraf. En net dit restproduct uit de bierbrouwerij opent perspectieven voor een verdere verduurzaming van de melkveesector. 

Lees meer